HMS, lovverket som bidrar til bedre folkehelse

Mann med hjelp i hendene

I Norge er den gjennomsnittlige levealderen ganske høy. Det er nok mange grunner til dette, blant annet er nok det offentlige helsetilbudet bra, særlig sammenlignet med mange andre land.

Samtidig har vi ganske gode arbeidsforhold i Norge. Blant annet foreligger et godt utarbeidet lovverk knyttet til helse, miljø og sikkerhet, som alle arbeidsplasser må ta hensyn til.

Det er dette vi kaller HMS, som er en forkortelse som står for Helse, miljø og sikkerhet. Med HMS-arbeid sikter man til en type arbeid som utføres på arbeidsplassen, hvor hensikten er å verne folks helse, miljø og sikkerhet.

Som nevnt er norske arbeidsplasser forpliktet til å følge lovverk knyttet til HMS-arbeid. Blant annet skal arbeidsgiver foreta opplæring i dette, for å bedre kunne sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. Samtidig finnes det lover knyttet til både produksjon og tjenesteyting, for at ulike betingelser knyttet til kvalitet og sikkerhet skal bli oppfylt.

Bra for bedriftene?

Enkelte vil kanskje anse HMS-lovverket som en slags byråkratisk motbakke, noe man må bruke unødvendig og dyrebar tid på.

Samtidig skulle man vel tro at de fleste arbeidsgivere vil nyte godt av friske og fornøyde arbeidstakere. Ved å forebygge sykdom, helseplager og ulykker bidrar man jo blant annet til redusering av sykefraværet, noe som må være svært velkomment for alle arbeidsgivere.

Stress er vanligste plage i arbeidslivet

Den vanligste helseplagen i arbeidslivet er stress, og muskel- og skjelettplager følger tett på. I Norge sier 25 prosent av deltakerne i en spørreundersøkelse at stress på arbeidspalssen ikke blir håndtert på en tilstrekkelig god måte.

arbeidstilsynets nettside står det at arbeidsrelatert stress ofte handler om fordeling og organisering av arbeidsoppgaver. Arbeidstakere opplever stress i forbindelse med at det stilles for høye krav og forventninger i forhold til det den enkelte arbeidstaker kan takle. Andre årsaker kan være for lange arbeidsdager over tid, for korte tidsfrister, sviktende kommunikasjon, også videre.

HMS er arbeidsgiverens ansvar

Man kan også lese at stressrelaterte problemer ikke skal gjøres til et individuelt problem. Snarere er det slik at arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidet skal tilrettelegges for den enkelte arbeidstakers evne og forutsetninger. Altså er det arbeidsgiver som skal tilrettelegge arbeidet for sine ansatte, og da i henhold til HMS-lovgivningen.

En arbeidsgivers mening

Bjørn Helge Hansen, daglig leder i firmaet Telemark Skilt, og med bakgrunn fra oljeindustrien, mener HMS-lovverket fungerer bra.

– Det er selvfølgelig fint at det finnes et lovverk knyttet til HMS-arbeid. Det bidrar jo til en tryggere arbeidsdag for alle arbeidstakere. Jeg synes lovverket er uproblematisk å forholde seg til som arbeidsgiver, og jeg opplever ikke lovverket som begrensende på noen måte. Nå er jo også bedriften vår relativt liten, noe som gjør at det blir færre krav og regler å forholde seg til.

Hansen forteller at bedriften hans har tatt de nødvendige forhåndsreglene for å forebygge skader og andre helseplager.

– Vi er jo en produksjonsbedrift, og benytter oss av en maskin som bråker fælt, så dette med støyreduserende tiltak har vært viktig for oss. Vi benytter oss blant annet av hørselsvern, og har utarbeidet gode rutiner for bruk av maskinen.

Hansen nikker da han blir opplyst om at stress er den vanligste helseplagen på norske arbeidsplasser.

– Ja, det er vel ikke akkurat overraskende. Det finnes mange årsaker til at folk blir stresset, men ofte er det vel knyttet til forventningspress og slikt. Hos oss er ikke stress noe stort problem. Vi kjenner hverandre alle svært godt, og vi er åpne med hverandre om ting som kunne ha fungert bedre, for eksempel. Jeg ser for meg at stress er mer utbredt i store bedrifter, hvor man kanskje ikke har så god anledning til å snakke om ting på en daglig basis.

Ikke et kontroversielt lovverk

Etter noen søk på internett vil man raskt finne at det foreligger svært lite kritikk av HMS-lovverket. I det hele tatt ser HMS-arbeid ut til å være ønsket hos både arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er kanskje ikke så rart? I vårt kjære land, hvor folkehelsen prioriteres høyt, er det bare på sin plass at det finnes et lovverk som regulerer helse, miljø og sikkerhet på alle våre arbeidsplasser.